Boog ‘Van Geemen’ door de jaren heen

Al sinds 1979 wordt aan de Kerkwijkweg boog ‘Van Geemen’ gebouwd. Dit ter ere van schutterij St. Isidorus die met schuttersfeest onder de boog door trekt. De boog wordt door voornamelijk buurtbewoners gebouwd en kenmerkt zich door de traditionele manier van bouwen met houten palen waaraan de takken groen gespijkerd worden. Op de volgende pagina een overzicht van foto’s van het bouwen van en het bezoek door de schutterij aan de boog door de jaren heen:  https://boog.vangeemen.com

 

St. Isidorus Schuttersfeest 2021 afgelast

Met pijn in het hart, maar overtuigd dat het echt niet kan, melden we bij deze dat het schuttersfeest 2021 dat voor 8 en 9 augustus op de rol stond, is afgelast.

Het besluit is genomen op grond van de meest recente maatregelen afgevaardigd door de gemeente, maar zeker ook door de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen en de R waarde die aangeeft dat er sprake is van een explosieve groei.

Waren we een maand geleden er van overtuigd dat het kon, met een aantal besmettingen dat bijna was te verwaarlozen tot een groei die nog niet eerder aan de dag is gelegd in deze voortslepende pandemie. De feiten zijn overduidelijk en het besluit ligt dan ook meer dan voor de hand.

Maar toch is het ook belangrijk om hoop te houden, daarom wordt gekeken of in het weekeinde van 2 en 3 oktober samen met de andere Diemse schutterijen het schuttersfeest als nog kan worden vieren. Dit zelfs wellicht inclusief de gezamenlijke vendelhulde.

Zonder harde toezeggingen te kunnen en willen doen, zou het geweldig wezen als iedereen dit weekeinde alvast zou reserveren.

Ten aanzien van de datum schuttersfeest 2022 zal er een gezamenlijk persbericht volgen. Met daarin de uitkomst van de bespreking van de Didamse 7 afgelopen dinsdag 13 juli jl.

 

Nieuwe coronamaatregelen en schuttersfeest 2021

De nieuwe maatregelen die sinds 10 juli van kracht zijn geworden i.v.m. met het stijgende aantal coronabesmettingen maken het natuurlijk ook noodzakelijk dat we het in de ledenvergadering besproken programma moeten herzien.

Het bestuur zal zich aanstaande maandagavond over alle maatregelen buigen en de consequenties die dat voor het programma heeft in kaart brengen.
Dinsdagavond staat het overleg met de 7 Diemse schutterijen gepland zodat we ook kunnen bespreken wat onze collega schutterijen gaan doen.

De planning is dan ook dat we woensdag of donderdag een aangepast programma met jullie zullen communiceren.
Deze zal  dan nog onder voorbehoud van de APV vergunning zijn.
We vinden het wel zaak zo spoedig mogelijk met duidelijkheid te komen omdat het dan nog maar drie weken voor het Schuttersfeest zal zijn.

Als er vragen of opmerkingen zijn laat het ons weten.

Immers Schuttersfeest organiseren doen we met elkaar en voor elkaar.

8 juli Ledenvergadering bij Plok

Op donderdag 8 juli zal de algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus”  ‘s avonds om 20.30 uur plaats vinden bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2 juli 2020.
3. Ingekomen stukken
4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
5. Verslag van de kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Jaarverslag secretariaat
8. Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:
• Martine Jansen
• Jan Gies
• Antonie Zopfi
De heren Gies en Zopfi stellen zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
Martine Jansen stelde zicht niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Lynne Hughes bereid gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
9. Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2020
10. Prijsuitreiking Puzzelroute
11. Schuttersfeest 2021
12. Verslag overleg 7 Didamse schutterijen en ons besluit datum schuttersfeest v.a. 2022
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dus in ieder geval 1.5 meter afstand houden en bij lichte klachten thuisblijven. Jouw aanwezigheid zal worden geregistreerd.